GDPR

GDPR

Ochrana osobních údajů a informační povinnost:

Zásady ochrany osobních údajů AYAMA SEVA s.r.o.

1. Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:

AYAMA SEVA s.r.o., IČ: 141 94 732, sídlem Řipská 1676/25, Vinohrady, 130 00 Praha 3, kontaktní e-mail: obchod@pohrebnipotreby.cz, dbá na ochranu osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných při uzavření Smlouvy kupní, či jiné smlouvy.

2. Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

– budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

– plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, – umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele našich webových stránek www.pohrebnipotreby.cz informuje naše společnost o zde popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování

    

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby nezletilé.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Údaje, které nám poskytujete prostřednictvím webových stránek, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, vyplývajících z našich smluvních vztahů s Vámi.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

3. Zpracovávané údaje

Osobními údaji, které AYAMA SEVA s.r.o. zpracovává, mohou být zejména: 1. jméno a příjmení; 2. adresa bydliště; 3. rodné číslo; 4. telefonní číslo; 5. emailová adresa; 6. příbuzenský vztah

4. Komu mohou být předávány zpracovávané osobní údaje?

Osobní údaje mohou být vedle smluvně pověřených zpracovatelů námi poskytovány také v rámci plnění smlouvy přímým dodavatelům nebo subdodavatelům jednotlivých služeb; nebo v rámci plnění smlouvy příslušným úřadům, vč. předání příslušných dokladů; státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem nebo pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce a plnění smlouvy.

 5. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává AYAMA SEVA s.r.o., přičemž přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci AYAMA SEVA s.r.o. pověření zpracováním osobních údajů, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž se při své pracovní činnosti pro AYAMA SEVA s.r.o. seznámí. Zpracování je prováděno v listinné i elektronické podobě v našich provozovnách, příp. u zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím IT aplikací nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržování bezpečnostních zásad pro správu a zpracovávání osobních údajů. Za tímto účelem přijímáme opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

6. Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, které plynou ze smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních nebo jiných povinností dle platných právních předpisů, Po ukončení smlouvy můžeme vaše osobní údaje uchovávat též za účelem ochrany oprávněných zájmů AYAMA SEVA s.r.o., a to po dobu běhu promlčecích lhůt, příp. též po dobu běhu procesních lhůt určených k uplatnění našich nebo vašich práv v případném soudním či jiném řízení.

7. Při zpracovávání osobních údajů může klient v souladu s GDPR 

uplatnit u nás tato svá práva:

           a) právo na informace o zpracování osobních údajů

           b) právo na přístup k osobním údajům a informacím o účelu zpracování      kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, o zdroji osobních údajů    

           c) právo na opravu neaktuálních či nepřesných údajů

           d) právo na výmaz (právo být zapomenut),

e) právo na omezení zpracování,
f) právo na přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci.
g) Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.

Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese obchod@pohrebnipotreby.cz nebo doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla společnosti.  

Stížnost ve smyslu písmene g) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, webová stránka: www.uoou.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1.2.2022. 

  

8. Informační povinnost

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20 zák. 364/1992 Sb., k ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na

Zákon č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato:

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Vztahy a případné spory, které vzniknou mezi naší společností a zákazníkem na základě uzavřené smlouvy budou řešeny podle českého práva a příslušnými soudy v České republice.  Případné spory, které se nepodaří vyřešit přímo mezi účastníky, lze řešit i mimosoudní cestou, když zákazník je oprávněn kontaktovat Českou obchodní inspekci – www.coi.cz.

(2) Dle zákona o evidenci tržeb informujeme:

Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. EET evidujeme v běžném režimu.

9. Cookies

Na našich webových stránkách používáme identifikaci prohlížeče a analýze návštěvnosti tzv. soubory cookies. Cookies používáme na našich webových stránkách zejména k usnadnění využívání našich webových stránek prostřednictvím Vašeho PC (nebo jiného zařízení s přístupem na internet, jako je např. smartphone nebo tablet) během návštěvy našich stránek. Soubory cookies slouží především k tomu, abychom umožnili urychlení Vaší příští návštěvy a zpříjemnili používání našich webových stránek. Soubory cookies dále užíváme pro analýzu návštěvnosti webu a hodnocení reklamních kampaní.

Z tohoto počítače/prohlížeče byl udělen souhlas

Odebrat souhlas